เข้าสู่ระบบ


Student Care Solution


Student Care Solution  คือ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ที่ทำงานบนคลาวน์คอมพิวติง (Cloud Computing) และให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) รายแรกในประเทศไทย โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ระบบของเราจะเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นหลัก ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) โปรแกรมไลน์ ( LINE Application ) และทางข้อความสั้น (SMS) ปัจจุบันมีโรงเรียนใช้งานทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการมากกว่า 200,000 คน ได้รับการยอมรับจากทางผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เราเน้นเรื่องการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน และระบบนี้ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีให้เลือกใช้งานมากถึง 5 ช่องทาง ดังนี้
 1. Mobile Application (Student Messenger: SM)
 2. LINE Application
 3. Web Application
 4. SMS (ทุกเครือข่าย)
 5. E-mail

Student Messenger (SM)


Student Messenger (SM) คือโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน(Mobile Application)เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะใช้งานได้ทั้งในส่วนของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ส่วนของครูและเจ้าหน้าที่
 • ครูประจำชั้นจะได้รับแจ้งเวลามาเรียน-เลิกเรียน ของนักเรียนทันทีที่นักเรียนทำการบันทึกเวลามาเรียน
 • ครูสามารถเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง และเช็กการเข้าเรียนรายวิชาได้
 • ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทันที
 • ครูประจำชั้นสามารถดูข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทันที
 • ครูสามารถประเมิน SDQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกแบบสอบถาม แนบรูปถ่ายและ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียนผ่าน Mobile Application ได้ทันทีเมื่อเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยทางโรงเรียนสามารถแก้ไขแบบสอบถามได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
 • ครูและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับข้อมูลสรุปจำนวนการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
 • ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสรุปการมาเรียน-ขาดเรียน ในแต่ละห้องได้โดยอัตโนมัติ และสามารถดูรายงานสรุปข้อมูลในทุกๆด้านของนักเรียนได้

ส่วนของผู้ปกครอง
 • ดูรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนได้ทุกด้าน
 • รับการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ
 • รับทราบการบ้านของนักเรียน ลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้าน
 • รับทราบข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนส่งผ่าน Mobile Application
 • รับแจ้งข้อมูลความประพฤติของนักเรียน
 • รับแจ้งผลการเรียน
 • รับแจ้งข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถแจ้งลา ไปยังครูที่ปรึกษาผ่านทาง Mobile Application ได้
 • สามารถอ่านบทความและสาระน่ารู้ต่างๆผ่าน ICON สาระน่ารู้บน Mobile Application ได้
 • ติดต่อครูที่ปรึกษาได้ทันที
 • ส่งพิกัดที่อยู่บ้านให้โรงเรียนทราบได้
 • เพิ่มผู้ปกครองเพื่อรับแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด

ส่วนของนักเรียน
 • รับแจ้งการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ
 • รับทราบการบ้าน พร้อมกำหนดส่งการบ้าน
 • รับแจ้งผลการเรียน
 • สามารถสนทนากับครูที่ปรึกษาและเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้
 • สามารถดูกำหนดการของทางโรงเรียน พร้อมทั้งการแจ้งเตือนส่งการบ้าน ผ่านปฏิทินการศึกษาออนไลน์
 • สามารถแจ้งลา ไปยังครูที่ปรึกษาได้
 • สามารถประเมิน SDQ และ ประเมิน EQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้
 • สามารถชำระเงินออนไลน์ ผ่าน Student Pay ในการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนได้
 • สามารถค้นหาหนังสือที่น่าสนใจ หรือแนวข้อสอบจากระบบห้องสมุดออนไลน์ได้
 • ตั้งค่าปักหมุดการแจ้งเตือนต่าง ๆ
 • ดูสรุปการขาด ลา มาสายของตนเองได้
 • ดูข้อมูลความประพฤติ และคะแนนความประพฤติคงเหลือของตนเอง
 • ดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้
 • หัวหน้าห้องสามารถบันทึกขาดกิจกรรมหน้าเสาธง และแจ้งข่าวสารรายห้องได้

คุณสมบัติ


คุณสมบัติต่างๆของระบบ Student Care
 • ดังนี้
ระบบลงเวลานักเรียน
 • แจ้งเวลาเรียน (เข้า-ออก) แบบ Realtime ส่งไปยังผู้ปกครอง ผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง Cloud Computing ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในโรงเรียน ทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline เมื่ออินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (Offline) ระบบจะเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้มากกว่า 65,000 รายการและข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาทำงานได้ตามปกติ (Online)
 • ครูที่ปรึกษาจะทราบข้อมูลการลงเวลาของนักเรียนแบบ Realtime ผ่านระบบ Student Messenger (SM) เพื่อใช้ในการตรวจเช็คการมาเรียนและป้องกันนักเรียนลงเวลาแทนกัน รวมไปถึงครูผู้สอนจะได้รับสรุปจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องที่สอนโดยอัตโนมัติ
 • ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลสรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ
 • ดูรายงานสถิติการมาเรียน - ขาดเรียน - มาสาย ของนักเรียนแบบรายบุคคลหรือทั้งโรงเรียนได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับข้อความแจ้งขาดเรียนของนักเรียนทันที ผ่านทางระบบ SMS ทุกเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
ระบบเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง
 • ครูที่ปรึกษาสามารถเช็กชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ และสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ปกครองทราบได้ทันที
 • มีรายงานการขาดกิจกรรมหน้าเสาธง สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
ระบบเช็กเวลาเรียนรายคาบ
 • ครูผู้สอนสามารถเช็กชื่อนักเรียนในแต่ละคาบเรียน ผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ และสามารถส่งข้อความแจ้งขาดเรียนรายคาบไปยังครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ทันที
 • สามารถดูรายงานการขาดเรียนรายคาบได้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • โรงเรียนสามารถสร้างแบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์ รูปถ่าย และ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียน ผ่านระบบ Student
 • Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ทันที
 • สามารถสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลและภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้
ระบบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
 • นักเรียนสามารถทำแบบประเมินตนเอง ผ่านระบบ Student Care บนโทรศัพท์มือถือได้
 • ผู้ปกครองสามารถทำแบบประเมินนักเรียนผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้
 • ครูประจำชั้นสามารถทำแบบประเมินนักเรียนทุกคนในห้องเรียนผ่านระบบ Student Care บนโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • สามารถจัดการแบบสอบถามและช่วงคะแนนได้
 • มีรายงานสรุปของนักเรียนรายบุคคล รายชั้นเรียน และทั้งโรงเรียน แบบกราฟ, Excel File และ PDF File
ระบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • ครูสามารถดูรายงานสถิติข้อมูลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายห้องเรียนได้
ระบบความประพฤติ และเกียรติคุณ
 • บันทึกความประพฤติ (ดี/ผิดระเบียบ) ของนักเรียนและมีการเพิ่มหรือหักคะแนนความประพฤติให้อัตโนมัติ
 • บันทึกเกียรติคุณความดีต่างๆ ของนักเรียน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประวัติของนักเรียนได้
 • ส่งข้อมูลความประพฤติของนักเรียนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองได้ทันที ผ่านทาง Mobile Application หรือ SMS ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อมูลไปไม่ถึงมือผู้ปกครอง
 • ดูรายงานสรุปคะแนนความประพฤติของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • ดูรายงานประวัติความประพฤติ (ดี/ผิดระเบียบ) และเกียรติคุณย้อนหลังได้
ระบบข้อมูลสุขภาพ
 • บันทึกพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน เป็นต้น
 • บันทึกกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น
 • สามารถส่งข้อมูลพัฒนาการสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนไปยังผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลพัฒนาการและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีรายงานข้อมูลกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนและแสดงพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในรูปแบบกราฟ รวมถึงรายงานค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามอายุ น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนให้อัตโนมัติ
ระบบแจ้งการบ้าน
 • ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
 • สามารถถ่ายรูปและแนบรูปภาพ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดต่างๆ ได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งการบ้านของนักเรียนผ่านทางระบบ Student Messenger(SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
 • ช่วยให้ผู้ปกครองดูแลเรื่องการบ้านของนักเรียนได้อย่างครบถ้วน และลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้านสามารถเรียกดูรายงานสรุปการสั่งการบ้านของครูย้อนหลังได้
ระบบแจ้งผลการเรียน
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกเกรดเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • สามารถส่งข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้ทันที
 • ผู้ปกครองจะรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ดูรายงานข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • ดูรายงานสรุปผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบกราฟได้
ระบบห้องสนทนา (Chat)
 • ครูที่ปรึกษาสามารถสนทนากับนักเรียนในห้องที่ตนเองดูแลผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้
ระบบแจ้งข่าวสารครูและผู้ปกครอง
 • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 5 ช่องทางคือ Mobile Application, Line Application , SMS, E-mail และ Web Application
 • สร้างกลุ่มในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ได้ เช่น กลุ่มสมาคมผู้ปกครอง, กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น
 • สามารถแนบรูปภาพ ตั้งเวลาส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้
 • แจ้งข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียนช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารประกาศต่างๆ ของทางโรงเรียน
ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-Book)
 • เป็นแหล่งความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครู สามารถค้นหาหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Mobile Application
 • สามารถเก็บรวบรวมบทความ เอกสารหรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการเรียน เช่น แบบทดสอบต่างๆ ข้อสอบเก่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น
ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Timeline)
 • โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้ผู้ปกครองหรือโรงเรียนอื่นๆในระบบ StudentCare ทราบได้ผ่านทาง Student Messenger (ไทม์ไลน์) เช่น ประกาศรับสมัครนักเรียน, ประกาศเกียรติคุณต่างๆ เป็นต้น
สาระน่ารู้
 • ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน สามารถอ่านบทความสาระน่ารู้ต่างๆได้ผ่าน Mobile Application
ระบบรายงานต่างๆ
 • มีรายงานครบทุกระบบ
 • ทุกรายงานสามารถ Export เป็น Excel File และ PDF File ได้
 • มีรายงานสรุปในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน สำหรับการพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต
 • ผู้ปกครองสามารถดูรายงานข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียนได้
 • สามารถดูรายงานผ่าน Mobile Application ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงเรียน
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของนักเรียนได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
 • สามารถค้นหาและดูตำแหน่งที่อยู่บ้านของนักเรียนบน Google Maps ได้ เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเด็กนักเรียน 1 คน สามารถมีผู้ปกครองได้มากกว่า 1 ท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียน
 • สามารถถ่ายรูปหรือเปลี่ยนรูปนักเรียนได้เองตลอดเวลา
 • สามารถย้ายห้องเรียน เลื่อนชั้นเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้สะดวกรวดเร็ว
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของครูและเจ้าหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการลงเวลาทำงานและบันทึกการอยู่เวรประจำวันของครูและเจ้าหน้าที่
 • มีรายงานสรุปเวลาทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน
 • มีระบบครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย เพื่อรับข้อมูลการลงเวลาเรียนของเด็กนักเรียนในแต่ละห้อง
 • สามารถสร้างกลุ่มและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของครูและเจ้าหน้าที่ได้
ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถสร้างกลุ่ม และกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ ของครูและเจ้าหน้าที่ได้
ระบบชำระเงินออนไลน์ (Student Pay)
 • มีระบบชำระเงินออนไลน์ เพื่อรองรับการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน
 • สามารถดูรายงานยอดขายสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน เป็นรายวันและรายเดือนได้

9 เรื่องควรรู้ก่อนเลือกใช้งาน "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

 

 1. บุคลากรในโรงเรียนควรมีความพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ในการนำระบบเข้ามาใช้งาน

ผู้บริหารสถานศึกษาควรทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในโรงเรียนก่อนที่จะนำระบบเข้ามาใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งควรมีการแจ้งกับผู้ปกครองให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

Student Care : ระบบของเราเป็นเพียงเครื่องมือที่จะมาช่วยให้การทำงานของคุณครูและเจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ลดภาระและเวลาในการทำงาน แต่ผลสัมฤทธิจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเป็นหลัก ทางบริษัทฯ จะมีการอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด เพื่อให้เกิดการใช้งานสูงสุด

 

 1. ควรเป็นระบบที่ทำงานผ่าน Cloud Computing

เพื่อให้การทำงานคล่องตัว สามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มี Internet ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ยุ่งยาก

Student Care : มีระบบ Cloud Computing เป็นของตนเอง โดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง ราคาหลายล้าน ตั้งอยู่ที่ตึกการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)

 

 1. รองรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ

ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปสู่ยุค Everything On Smartphone การทำงานหรือดูข้อมูลต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือจึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็ว คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Student Care : เป็นผู้คิดค้น Application ระบบนี้บนSmartphone เป็นรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 (ดูข้อมูลได้ใน App Store และ Play Store) สามารถทำงานได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android  นอกจากนั้นยังสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านApplicationLine และ SMS ได้อีกด้วย

 

 1. ควรเป็นระบบ Realtime และทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation)

ระบบควรจะต้องอัพเดทข้อมูลและแจ้งข้อมูลต่างๆ ทันที (Realtime) เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ลดปัญหาเรื่องความผิดพลาดของข้อมูล และระบบควรมีการส่งข้อมูลสรุปให้กับผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่

Student Care : เป็นระบบที่ทำงานแบบ Realtimeโดยระบบจะแจ้งข้อมูลเข้า-ออก ข่าวสาร การบ้าน ผลการเรียน ทันทีที่ได้รับข้อมูล และยังมีสรุปรายงานต่างๆ ส่งไปให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกวันอัตโนมัติ

 

 1. ควรเป็นระบบที่ช่วยลดภาระงานของคุณครูและเจ้าหน้าที่ได้จริงๆ

“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  ที่ดี ควรที่จะเป็นเครื่องมือที่มาช่วยลดภาระงานของคุณครูและเจ้าหน้าที่ให้ทำงานน้อยลง แต่ได้ข้อมูลที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถเรียกดูข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

Student Care : เป็นระบบที่เน้นเรื่องการใช้งานที่ง่าย และช่วยลดภาระงานของคุณครูและเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังมีรายงานต่างๆ กว่า 100 รายงานที่จะสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 1. ควรใช้บริการจากมืออาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ

“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” เป็นระบบใหญ่และมีรายละเอียดของข้อมูลค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานในหลายส่วนทั้งคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และให้บริการอยู่ตลอดเวลา

Student Care : เราเน้นเรื่องการให้บริการเป็นสำคัญ โดยเรามีเจ้าหน้าที่กว่า 50 ท่าน ที่คอย ให้บริการเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยเฉพาะ จึงทำให้บุคลากรของเรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะคอยตอบคำถาม แก้ปัญหา และให้บริการในทุกๆ เรื่องอยู่ตลอดเวลา

 

 1. ระบบที่ดีต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์ในโลกถ้าไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะล้าหลังและไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 1-2 ปี เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้งานที่มีเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอีกทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้ระบบเก่าล้าสมัย จึงไม่ควรพิจารณาใช้ระบบที่เป็นการซื้อขาด (จ่ายเงินครั้งเดียว) มาใช้ เพราะไม่มีหลักประกันในอนาคตที่ระบบจะใช้งานได้และจะได้รับการบริการที่ดีตลอดไป

Student Care : เดิมเราเป็นบริษัทที่รับพัฒนาระบบใหญ่ๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีทีมพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์สูง ผ่านมาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์ ISO 29110 (ออกโดยสถาบันนวัตกรรมแห่งประเทศไทย)  จึงทำให้การพัฒนาระบบของเราเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูงมาก

 

 1. ควรพิจารณาระบบที่มีความน่าเชื่อถือและใช้งานได้จริง

ควรตรวจสอบการใช้งานและการให้บริการจากโรงเรียนอื่นๆ ที่เคยใช้ระบบนั้นๆ มาก่อน ไม่ควรพิจารณาระบบด้วยการดูเรื่องราคาเป็นหลักเพราะระบบที่มีราคาถูกที่สุดอาจจะใช้งานไม่ได้จริงหรือใช้ได้แต่ไม่สมบูรณ์ บริการไม่ดี ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริกาที่เพียงพอ ซึ่งปัญหาต่างๆ จะตามมาในภายหลัง อีกทั้งผู้ปกครองจะขาดความเชื่อมั่นและอาจไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในอนาคตได้

Student Care : เป็นระบบที่มีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดในปัจจุบันกว่า 2 แสนคน และให้บริการมานานที่สุดกว่า 5 ปี เรามีแพคเกจราคาและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกมากมาย เริ่มตั้งแต่ 149-300 บาท/คน/ปี เพื่อให้โรงเรียนได้มีโอกาสเลือกใช้บริการตามความเหมาะสมหรืองบประมาณของโรงเรียนนั้นๆ

 

 1. ควรเลือกระบบที่พร้อมใช้งานและมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วน

อย่าเลือกระบบที่ยังไม่เสร็จหรือยังไม่มีอยู่จริง แต่แจ้งว่าจะทำเพิ่มให้ เพราะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่ ต้องใช้การออกแบบระบบที่ค่อนข้างซับซ้อน ไม่สามารถพัฒนาระบบขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันสั้น

Student Care : เราเป็นระบบที่พร้อมใช้งานทันที สามารถติดตั้งและใช้งานระบบได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานกว่า 20 โมดูล ครอบคลุมการใช้งานที่ครบถ้วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Student Messenger (SM)

สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหา

Hide
Show