เข้าสู่ระบบ


Student Care Solution


Student Care Solution  คือ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ที่ทำงานบนคลาวน์คอมพิวติง (Cloud Computing) และให้บริการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) รายแรกในประเทศไทย โดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ระบบของเราจะเน้นในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นหลัก ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) โปรแกรมไลน์ ( LINE Application ) และทางข้อความสั้น (SMS) ปัจจุบันมีโรงเรียนใช้งานทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการมากกว่า 200,000 คน ได้รับการยอมรับจากทางผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน เราเน้นเรื่องการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน และระบบนี้ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีให้เลือกใช้งานมากถึง 5 ช่องทาง ดังนี้
 1. Mobile Application (Student Messenger: SM)
 2. LINE Application
 3. Web Application
 4. SMS (ทุกเครือข่าย)
 5. E-mail

Student Messenger (SM)


Student Messenger (SM) คือโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน(Mobile Application)เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะใช้งานได้ทั้งในส่วนของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ส่วนของครูและเจ้าหน้าที่
 • ครูประจำชั้นจะได้รับแจ้งเวลามาเรียน-เลิกเรียน ของนักเรียนทันทีที่นักเรียนทำการบันทึกเวลามาเรียน
 • ครูสามารถเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง และเช็กการเข้าเรียนรายวิชาได้
 • ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทันที
 • ครูประจำชั้นสามารถดูข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ทันที
 • ครูสามารถประเมิน SDQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกแบบสอบถาม แนบรูปถ่ายและ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียนผ่าน Mobile Application ได้ทันทีเมื่อเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยทางโรงเรียนสามารถแก้ไขแบบสอบถามได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
 • ครูและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เอง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับข้อมูลสรุปจำนวนการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
 • ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสรุปการมาเรียน-ขาดเรียน ในแต่ละห้องได้โดยอัตโนมัติ และสามารถดูรายงานสรุปข้อมูลในทุกๆด้านของนักเรียนได้

ส่วนของผู้ปกครอง
 • ดูรายละเอียดข้อมูลของนักเรียนได้ทุกด้าน
 • รับการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ
 • รับทราบการบ้านของนักเรียน ลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้าน
 • รับทราบข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนส่งผ่าน Mobile Application
 • รับแจ้งข้อมูลความประพฤติของนักเรียน
 • รับแจ้งผลการเรียน
 • รับแจ้งข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถแจ้งลา ไปยังครูที่ปรึกษาผ่านทาง Mobile Application ได้
 • สามารถอ่านบทความและสาระน่ารู้ต่างๆผ่าน ICON สาระน่ารู้บน Mobile Application ได้
 • ติดต่อครูที่ปรึกษาได้ทันที
 • ส่งพิกัดที่อยู่บ้านให้โรงเรียนทราบได้
 • เพิ่มผู้ปกครองเพื่อรับแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด

ส่วนของนักเรียน
 • รับแจ้งการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ
 • รับทราบการบ้าน พร้อมกำหนดส่งการบ้าน
 • รับแจ้งผลการเรียน
 • สามารถสนทนากับครูที่ปรึกษาและเพื่อนนักเรียนในห้องเรียนผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้
 • สามารถดูกำหนดการของทางโรงเรียน พร้อมทั้งการแจ้งเตือนส่งการบ้าน ผ่านปฏิทินการศึกษาออนไลน์
 • สามารถแจ้งลา ไปยังครูที่ปรึกษาได้
 • สามารถประเมิน SDQ และ ประเมิน EQ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้
 • สามารถชำระเงินออนไลน์ ผ่าน Student Pay ในการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนได้
 • สามารถค้นหาหนังสือที่น่าสนใจ หรือแนวข้อสอบจากระบบห้องสมุดออนไลน์ได้
 • ตั้งค่าปักหมุดการแจ้งเตือนต่าง ๆ
 • ดูสรุปการขาด ลา มาสายของตนเองได้
 • ดูข้อมูลความประพฤติ และคะแนนความประพฤติคงเหลือของตนเอง
 • ดูข้อมูลสุขภาพของตนเองได้
 • หัวหน้าห้องสามารถบันทึกขาดกิจกรรมหน้าเสาธง และแจ้งข่าวสารรายห้องได้

คุณสมบัติ


คุณสมบัติต่างๆของระบบ Student Care
 • ดังนี้
ระบบลงเวลานักเรียน
 • แจ้งเวลาเรียน (เข้า-ออก) แบบ Realtime ส่งไปยังผู้ปกครอง ผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง Cloud Computing ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในโรงเรียน ทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline เมื่ออินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (Offline) ระบบจะเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้มากกว่า 65,000 รายการและข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาทำงานได้ตามปกติ (Online)
 • ครูที่ปรึกษาจะทราบข้อมูลการลงเวลาของนักเรียนแบบ Realtime ผ่านระบบ Student Messenger (SM) เพื่อใช้ในการตรวจเช็คการมาเรียนและป้องกันนักเรียนลงเวลาแทนกัน รวมไปถึงครูผู้สอนจะได้รับสรุปจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องที่สอนโดยอัตโนมัติ
 • ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลสรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ
 • ดูรายงานสถิติการมาเรียน - ขาดเรียน - มาสาย ของนักเรียนแบบรายบุคคลหรือทั้งโรงเรียนได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับข้อความแจ้งขาดเรียนของนักเรียนทันที ผ่านทางระบบ SMS ทุกเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
ระบบเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง
 • ครูที่ปรึกษาสามารถเช็กชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ และสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ปกครองทราบได้ทันที
 • มีรายงานการขาดกิจกรรมหน้าเสาธง สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
ระบบเช็กเวลาเรียนรายคาบ
 • ครูผู้สอนสามารถเช็กชื่อนักเรียนในแต่ละคาบเรียน ผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ และสามารถส่งข้อความแจ้งขาดเรียนรายคาบไปยังครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ทันที
 • สามารถดูรายงานการขาดเรียนรายคาบได้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • โรงเรียนสามารถสร้างแบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์ รูปถ่าย และ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียน ผ่านระบบ Student
 • Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ทันที
 • สามารถสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลและภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้
ระบบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
 • นักเรียนสามารถทำแบบประเมินตนเอง ผ่านระบบ Student Care บนโทรศัพท์มือถือได้
 • ผู้ปกครองสามารถทำแบบประเมินนักเรียนผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้
 • ครูประจำชั้นสามารถทำแบบประเมินนักเรียนทุกคนในห้องเรียนผ่านระบบ Student Care บนโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • สามารถจัดการแบบสอบถามและช่วงคะแนนได้
 • มีรายงานสรุปของนักเรียนรายบุคคล รายชั้นเรียน และทั้งโรงเรียน แบบกราฟ, Excel File และ PDF File
ระบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • ครูสามารถดูรายงานสถิติข้อมูลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายห้องเรียนได้
ระบบความประพฤติ และเกียรติคุณ
 • บันทึกความประพฤติ (ดี/ผิดระเบียบ) ของนักเรียนและมีการเพิ่มหรือหักคะแนนความประพฤติให้อัตโนมัติ
 • บันทึกเกียรติคุณความดีต่างๆ ของนักเรียน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประวัติของนักเรียนได้
 • ส่งข้อมูลความประพฤติของนักเรียนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองได้ทันที ผ่านทาง Mobile Application หรือ SMS ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อมูลไปไม่ถึงมือผู้ปกครอง
 • ดูรายงานสรุปคะแนนความประพฤติของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • ดูรายงานประวัติความประพฤติ (ดี/ผิดระเบียบ) และเกียรติคุณย้อนหลังได้
ระบบข้อมูลสุขภาพ
 • บันทึกพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน เป็นต้น
 • บันทึกกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น
 • สามารถส่งข้อมูลพัฒนาการสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนไปยังผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลพัฒนาการและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีรายงานข้อมูลกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนและแสดงพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในรูปแบบกราฟ รวมถึงรายงานค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามอายุ น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนให้อัตโนมัติ
ระบบแจ้งการบ้าน
 • ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
 • สามารถถ่ายรูปและแนบรูปภาพ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดต่างๆ ได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งการบ้านของนักเรียนผ่านทางระบบ Student Messenger(SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
 • ช่วยให้ผู้ปกครองดูแลเรื่องการบ้านของนักเรียนได้อย่างครบถ้วน และลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้านสามารถเรียกดูรายงานสรุปการสั่งการบ้านของครูย้อนหลังได้
ระบบแจ้งผลการเรียน
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกเกรดเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • สามารถส่งข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้ทันที
 • ผู้ปกครองจะรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ดูรายงานข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • ดูรายงานสรุปผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบกราฟได้
ระบบห้องสนทนา (Chat)
 • ครูที่ปรึกษาสามารถสนทนากับนักเรียนในห้องที่ตนเองดูแลผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้
ระบบแจ้งข่าวสารครูและผู้ปกครอง
 • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 5 ช่องทางคือ Mobile Application, Line Application , SMS, E-mail และ Web Application
 • สร้างกลุ่มในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ได้ เช่น กลุ่มสมาคมผู้ปกครอง, กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น
 • สามารถแนบรูปภาพ ตั้งเวลาส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้
 • แจ้งข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียนช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารประกาศต่างๆ ของทางโรงเรียน
ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-Book)
 • เป็นแหล่งความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครู สามารถค้นหาหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Mobile Application
 • สามารถเก็บรวบรวมบทความ เอกสารหรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการเรียน เช่น แบบทดสอบต่างๆ ข้อสอบเก่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น
ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Timeline)
 • โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้ผู้ปกครองหรือโรงเรียนอื่นๆในระบบ StudentCare ทราบได้ผ่านทาง Student Messenger (ไทม์ไลน์) เช่น ประกาศรับสมัครนักเรียน, ประกาศเกียรติคุณต่างๆ เป็นต้น
สาระน่ารู้
 • ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน สามารถอ่านบทความสาระน่ารู้ต่างๆได้ผ่าน Mobile Application
ระบบรายงานต่างๆ
 • มีรายงานครบทุกระบบ
 • ทุกรายงานสามารถ Export เป็น Excel File และ PDF File ได้
 • มีรายงานสรุปในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน สำหรับการพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต
 • ผู้ปกครองสามารถดูรายงานข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียนได้
 • สามารถดูรายงานผ่าน Mobile Application ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงเรียน
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของนักเรียนได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
 • สามารถค้นหาและดูตำแหน่งที่อยู่บ้านของนักเรียนบน Google Maps ได้ เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเด็กนักเรียน 1 คน สามารถมีผู้ปกครองได้มากกว่า 1 ท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียน
 • สามารถถ่ายรูปหรือเปลี่ยนรูปนักเรียนได้เองตลอดเวลา
 • สามารถย้ายห้องเรียน เลื่อนชั้นเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้สะดวกรวดเร็ว
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของครูและเจ้าหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการลงเวลาทำงานและบันทึกการอยู่เวรประจำวันของครูและเจ้าหน้าที่
 • มีรายงานสรุปเวลาทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน
 • มีระบบครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย เพื่อรับข้อมูลการลงเวลาเรียนของเด็กนักเรียนในแต่ละห้อง
 • สามารถสร้างกลุ่มและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของครูและเจ้าหน้าที่ได้
ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถสร้างกลุ่ม และกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ ของครูและเจ้าหน้าที่ได้
ระบบชำระเงินออนไลน์ (Student Pay)
 • มีระบบชำระเงินออนไลน์ เพื่อรองรับการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน
 • สามารถดูรายงานยอดขายสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน เป็นรายวันและรายเดือนได้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Student Messenger (SM)

สอบถามข้อมูล/แจ้งปัญหา

Hide
Show