ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 ประกอบกับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกําลังหลักของชาติในอนาคต รวมถึงกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชน ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม...
รายละเอียด
โรงเรียนไชยปราการ
7 มี.ค. 2564 21:47 น.
0

โรงเรียนไชยปราการรณรงค์และเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาฝุ่นละออกและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ “60 วัน เราไม่เผา”

โรงเรียนไชยปราการขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ "60 วัน เราไม่เผา" ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ โรงเรียนไชยปราการ ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาทุกชนิด ขอให้แจ้งเบาะแสหน่วยง...
รายละเอียด
โรงเรียนไชยปราการ
7 มี.ค. 2564 18:54 น.
0

โรงเรียนไชยปราการร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน

โรงเรียนไชยปราการขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ "ุ60 วัน เราไม่เผา" ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ โรงเรียนไชยปราการ ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเผาทุกชนิด ขอให้แจ้งเบาะแสหน่วย...
รายละเอียด
โรงเรียนไชยปราการ
7 มี.ค. 2564 18:35 น.
0

รับการนิเทศ สังเกตการสอนตามโครงการ SMT ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญ สสวท. และคณะในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
7 มี.ค. 2564 11:28 น.
0

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

งานแนะแนวโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 23–25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
7 มี.ค. 2564 11:27 น.
0

กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา) ...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
5 มี.ค. 2564 14:16 น.
0

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้กำหนดการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1) สอบวันที่ 17, 19 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 2) สอบวันที่ 15, 16, 18 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับ...
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
5 มี.ค. 2564 12:05 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนชุมแพศึกษา จ. ขอนแก่น

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนชุมแพศึกษา จ. ขอนแก่น ขอขอบคุณโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธรรม...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
4 มี.ค. 2564 17:17 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จ. มุกดาหาร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จ. มุกดาหาร ขอขอบคุณโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
4 มี.ค. 2564 17:04 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ. นครปฐม

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ. นครปฐม ขอขอบคุณโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดกา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
4 มี.ค. 2564 16:29 น.
0

การลงนามต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

การลงนามต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
4 มี.ค. 2564 15:59 น.
0

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดสตูล ประจําปี 2564

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จำนวน 90 คน เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดสตูล ประจําปี 2564 โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2564 ณ สต...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
4 มี.ค. 2564 09:04 น.
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ห้อง MEP ห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องEIS และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ห้อง MEP ห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องEIS และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
2 มี.ค. 2564 17:36 น.
0

โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดงาน "เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ" ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564... โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดงาน "เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงขอ...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
2 มี.ค. 2564 17:33 น.
1

ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง​ MEP​ 2564

วันที่​ 28​ กุมภาพันธ์ - 2​ มีนาคม ​ 2564​ โครงการห้องเรียนพิเศษ​ MEP​ ดำเนินการจัด "ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง​ MEP​ 2564" ณ​ The​ Chevalley​ Resort​ อ.ทุ่งหว้า​ และ​ Seesea​ Resort​ อ.ละงู​ โดยมีนักเรียน​ชั้น​ ม.1- ม.3​ จำนวน​ 50​ คน​ เพื่อ​ให้นักเรียน...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
2 มี.ค. 2564 16:36 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

กิจกรรมคุณธรรม
รายละเอียด
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
1 มี.ค. 2564 16:56 น.
0

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ก.พ. 2564 10:24 น.
3

การลงนามต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา

การลงนามต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา ขอขอบคุณโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
25 ก.พ. 2564 16:00 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จ.นครพนม

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จ.นครพนม ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
24 ก.พ. 2564 16:59 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ย...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
23 ก.พ. 2564 16:54 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่