ข่าวประชาสัมพันธ์


ผอ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้รับรางวัล ผู้บริหารดี ศรีอาชีวะ

ผอ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้รับรางวัล ผู้บริหารดี ศรีอาชีวะ ปีการศึกษา 2562 ณ คุรุสภา กับ ฯพณฯ ดร.ณัฎฐพล ทีปสุวรรรณ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ...
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
17 ม.ค. 2563 13:09 น.
1

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ.ปทุมธานี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ม.ค. 2563 14:05 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการนายปรีชา แก้ววิเชียร และรองผู้อำนวยการพัชราภรณ์ อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาล 1(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) จ.บุรีรัมย์

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการนายปรีชา แก้ววิเชียร และรองผู้อำนวยการพัชราภรณ์ อ่อนคำ โรงเรียนเทศบาล 1(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 16:41 น.
2

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการวิยดา ทองคำ โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ จ.ราชบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการวิยดา ทองคำ โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ จ.ราชบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 16:31 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการวิทยา สีหบุตร โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดชัยภูมิ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการวิทยา สีหบุตร โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 16:23 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการปนัดดา ทีบัวบาน โรงเรียนหนองคอนไทย จังหวัดชัยภูมิ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการปนัดดา ทีบัวบาน โรงเรียนหนองคอนไทย จังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 16:19 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการพรภวิทษ์ ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการพรภวิทษ์ ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 16:14 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการนันทนา ชมชื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จ.นนทบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการนันทนา ชมชื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จ.นนทบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Stu...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 16:09 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่อาจารย์ โกวิทย์ ซึ่งรับมอบของขวัญแทน รองผู้อำนวยการสุชัญญิชส สีทานอก โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่อาจารย์ โกวิทย์ ซึ่งรับมอบของขวัญแทน รองผู้อำนวยการสุชัญญิชส สีทานอก โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 15:36 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย และรองผู้อำนวยการ ธรณัส โสมนัส โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย และรองผู้อำนวยการ ธรณัส โสมนัส โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 15:31 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการทศพล สังข์ทิตนุ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.กรุงเทพมหานครฯ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการทศพล สังข์ทิตนุ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.กรุงเทพมหานครฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 15:27 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการ เยาวณี เสมา โรงเรียนปัญญาวรคุณ จ.กรุงเทพมหานครฯ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการ เยาวณี เสมา โรงเรียนปัญญาวรคุณ จ.กรุงเทพมหานครฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 15:22 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ดร.นัฏฐวุธ พันธวงษ์ และคุณสุรพล ทิศทองคำ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูมด จ.กรุงเทพมหานครฯ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ดร.นัฏฐวุธ พันธวงษ์ และคุณสุรพล ทิศทองคำ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูมด จ.กรุงเทพมหานครฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 15:18 น.
0

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2563

ในปี 2563 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2563 14:56 น.
0

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมส่งหนังสั้นเข้าประกวด

https://youtu.be/uawjn7qa95k สำหรับทีมที่ได้เข้าชิงชัยทั้งหมด 10 ทีม จะมีสิทธิ์ร่วมโหวตรางวัล ' ป๊อปปูล่าร์โหวต' (หรือรางวัลยอดนิยม) เงินรางวัลจำนวน พร้อมโล่รางวัล โดยการร่วมโหวตโดยนับจากยอด กด Like วิดิโอ ให้กับทีมของตัวเองชื่นชอบ จาก youtube ช่อง ...
รายละเอียด
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
14 ม.ค. 2563 11:33 น.
5

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 69

ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 69ให้แก่คณะครูและนักเรียน
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
12 ม.ค. 2563 21:19 น.
2

กิจกรรมฮอร์โมนโตแล้ว

กิจกรรมฮอร์โมนโตแล้ว 13+ โดยหน่วยงานภายนอก
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
12 ม.ค. 2563 21:17 น.
1

กิจกรรมจตุรัตน์สัมพันธ์ครั้งที่ 35

*************************************************
รายละเอียด
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
11 ม.ค. 2563 22:36 น.
1

กิจกรรมจตุรัตน์สามัคคีครั้งที่ 22

*************************************************
รายละเอียด
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
11 ม.ค. 2563 22:33 น.
1

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา " เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย "...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2563 07:09 น.
1Hide
Show