สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2562 18:39 น.

วันที่เแก้ไข : 26 ก.ย. 2562 20:48 น.


สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษ 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"


451 หมู่5 ซ.- ถ.มหิดล ต. ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053247724
แฟ็กซ์ 053246166
เว็บไซต์ http://www.kwc.ac.th

8
Hide
Show