ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่เผยแพร่ : 2 พ.ย. 2562 11:21 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ธ.ค. 2562 13:04 น.


วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ระดับชั้นม.ต้น 08.00-12.00 น. และระดับชั้นม.ปลาย 12.00-16.00 น.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"


451 หมู่5 ซ.- ถ.มหิดล ต. ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053247724
แฟ็กซ์ 053246166
เว็บไซต์ http://www.kwc.ac.th

5
Hide
Show