นักออมยอดเยี่ยมและครูต้นแบบการออม

วันที่เผยแพร่ : 2 พ.ย. 2562 20:50 น.

วันที่เแก้ไข : 9 มี.ค. 2563 18:44 น.


พิธีมอบเกียรติบัตร “นักออมยอดเยี่ยมและครูต้นแบบการออม”

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

4
Hide
Show