เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

วันที่เผยแพร่ : 6 ม.ค. 2564 10:21 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2564 06:37 น.


เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ได้ทวีความรุนแรงโดยมีการแพร่ระบาดไปยังคนหมู่มากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ดังนั้ นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ โรงเรียนจึงขอขยายการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษเพิ่มเติม นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และจะเปิดสถานศึกษาปกติในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยวิธีอิเล็กทรอสิกส์ ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม


7 หมู่- ซ.- ถ.แจ้งวัฒนะ ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 025210690
แฟ็กซ์ 025217187
เว็บไซต์ http://www.wpm.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่