ปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

วันที่เผยแพร่ : 30 ม.ค. 2562 16:50 น.

วันที่เแก้ไข : 26 ก.ค. 2562 09:07 น.


ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากฝุ่นละออง PM2.5 ดังนั้นโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรจึงเห็นสมควรงดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

ส่วนนักเรียนระดับชั้นม.3 มีการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ในวันที่ 2 - 3 ก.พ. 62 ตามปกติ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ขยัน อดทน เป็นคนดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา


69 ถ.ศรีอยุธยา ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 022807459
แฟ็กซ์ 022819208

4
Hide
Show