ระบบTCAS ปี 66 ต้องสอบอะไรบ้าง?

วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2566 14:58 น.

วันที่เแก้ไข : 28 พ.ค. 2567 07:37 น.


รายวิชา GAT ปรับเป็น TGAT มี 3 ส่วน (สอบทุกส่วน) ได้แก่

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ

2. การคิดอย่างมีเหตุผล

3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต แบ่งเป็น

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

การบริหารจัดการอารมณ์

การมีส่วรร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

คะแนนเต็ม 300 คะแนน

เลือกสอบในเดือนตุลาคม 2565 และ/หรือ เดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission

รายวิชา PAT ปรับเป็น TPAT มี 5 รายวิชา ได้แก่

1. วิชาเฉพาะ กสพท

2. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สอบในเดือนธันวาคม 2565 ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบ Portfolio/Quota/Admission

รายวิชาสามัญ ปรับเป็น รายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge) ได้แก่

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลือกสอบเฉพาะ คณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ สอบทั้ง 2 ส่วน โดยสาขาวิชาอาจเลือกใช้คะแนนเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ/หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ก็ได้)

2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. ฟิสิกส์

4. เคมี

5. ชีววิทยา

6. ภาษาไทย

7. สังคม

8. ภาษาอังกฤษ

9. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สอบเดือนมีนาคม 2566 สำหรับการคัดเลือกในรอบ Quota/Admission

โดยทุกวิชาจะถูกสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ที่สนามสอบ อีกอย่างไม่ต้องกังวลนะ เพราะเค้าบอกว่าข้อสอบจะออกไม่เกินหลักสูตร แต่เน้นเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงจ้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

29
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่