เปิดเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2644

วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ค. 2564 18:29 น.

วันที่เแก้ไข : 26 ก.ค. 2564 14:39 น.


ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เรื่อง การเปิดเรียน แบบ On Site และ การเรียนแบบ On Line

**********************************************************

​​ตามที่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมได้มีประกาศเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) ยังไม่คลี่คลายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

​​ดังนั้น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมจึงแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังต่อไปนี้

​​1. การเปิดเรียนตามปกติ (On Site) ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองห้ามมิให้นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ เป็นหวัด หรือมีความเสี่ยงต่อโรคเดินทางไปโรงเรียน หากเห็นว่านักเรียนยังไม่มีความพร้อมในการเรียนรูปแบบ On Site สามารถแจ้งที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เพื่อขอให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านในรูปแบบอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดให้

​​2. ในวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ระดับชั้นปฐมวัยจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ระดับชั้น ป.1 – ป.6 , ม.2 , ม.3 ม.5 ,ม. 6 จัดการเรียนการสอนแบบ On Line ​​และจะเปิดเรียนแบบ On site ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย

​​ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ได้เตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด และทางโรงเรียนฯ ต้องขออภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ในทุกระยะอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป และขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามสถานการณ์ประกาศจากหน้าเว็บไซต์ เพจโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และ Facebook ของโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

(นางอรวรรณ กัลชาญพิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม


52,108 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053711320
แฟ็กซ์ 053717638
เว็บไซต์ http://www.cvk.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่