จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 30

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567 17:25 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ก.พ. 2567 15:23 น.


วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไซยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน

มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีลูกเสือเข้าร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 และ ม.3 พร้อมทั้งนักเรียนชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรม วันที่ 2-3 เดือนกุบภาพันธ์ 2567 จำนวน 878 คน ซึ่งการกิจกรรมในการเข้าค่ายในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือได้ฝึกความมีระเบียบ วินัย ความอดทน ความซื่อสัตย์ เล็งเห็นประโยชน์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอยู่ค่ายพักแรม มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาส่วนรวม โรงเรียน และชุมชนต่อไป


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่