จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 28

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567 17:20 น.

วันที่เแก้ไข : 8 ก.พ. 2567 17:20 น.


วันที่ 2 เดือนกุบภาพันธ์ 2567ดร.นงค์รักษ์เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน

มอบหมายให้ นางสาวพัชรี กลยณีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 370 คน ซึ่งการกิจกรรมในการเข้าค่ายในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นพื้นฐานสำคัญให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโรงเรียนและชุมชนต่อไป


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่